Evenement

Naar een sterkere eerste lijn in Vlaanderen

24 oktober 2019 - Universiteit Antwerpen, Stadscampus

Symposium voor professionals, academici (onderzoekers), beleidsmakers en alle andere geïnteresseerden die willen bouwen aan een sterkere eerste lijn in Vlaanderen

Programma

9.00u: Onthaal met koffie
9.30u: Welkomstwoord, Prof. Dr. Roy Remmen, Academie Voor De Eerste Lijn, Universiteit Antwerpen
9.45u: Voorstelling Academie Voor De Eerste Lijn, dr. Emily Verté, Academie Voor De Eerste Lijn, Vrije Universiteit Brussel
10.00u: Doelgerichte zorg in de eerste lijn, dr. Pauline Boeckstaens, Dagje Boeykens en Michiel Van Lysebetten, Universiteit Gent
10.25u: Zelfmanagement in de eerste lijn, Prof. dr. Birgitte Schoenmakers en Lotte Timmermans, KU Leuven
10.45u: Interprofessionele samenwerking en integratie in de eerste lijn, Prof. dr. Peter Van Bogaert en Mustafa Sirimsi, Universiteit Antwerpen
11.05u: Koffiepauze en netwerking
11.35u: Opleidingsopportuniteiten in de eerste lijn, de casus AGORA 1, Houthulst, Lisa Kerckhof, Coördinator Expertisecentrum Zorginnovatie VIVES
11.50u: Patiëntenparticipatie in de eerste lijn, Ilse Weeghmans, directeur Vlaams Patiënten Platform
12.20u: Slotwoord, dr. Caroline Verlinde, directeur VIVEL
12.35u: Netwerklunch
13.35u: Einde

Doelgerichte zorg in de eerste lijn
Is doelgerichte zorg de sleutel om de steeds complexere patiëntenzorg weer dichter bij de persoon te brengen? Het concept wint aan belangstelling, maar… Wat is doelgerichte zorg? Hoe brengen we dit in de praktijk? En vooral: wat zijn de effecten en voordelen van doelgerichte zorg op het niveau van de persoon met zorg- en ondersteuningsnood? De antwoorden hierop zijn niet enkel te vinden in de literatuur, maar liggen mede op het terrein bij de zorgprofessionals uit verschillende disciplines en ervaringsdeskundigen. Daarom gaan we in de onderzoeksafdeling ‘doelgerichte zorg’ aan de slag met participatorische onderzoeksmethoden.
In de praktijk werken zorgprofessionals vanuit verschillende disciplines dag in dag uit aan een kwaliteitsvolle en persoonsgerichte zorg voor personen met een zorg- en ondersteuningsnood. In het eerste doctoraatstraject gaan we met hen, via participatorisch actieonderzoek, aan de slag om doelgerichte zorg te conceptualiseren en te implementeren op het terrein. In een tweede doctoraatstraject zoemen we in op de effecten en voordelen van doelgerichte zorg op de patiënt en onderzoeken we bovendien hoe we deze effecten het best kunnen meten. We botsen hier echter op een aantal belangrijke methodologische vraagstukken m.b.t. het meetbaar maken van doelgerichte zorg. We zetten ons hierbij in op realist evaluation en werken aan de ontwikkeling van indicatoren om doelgerichte zorgprocessen in de eerste lijn te detecteren.

Zelfmanagement in de eerste lijn
In het onderzoeksonderdeel “zelfmanagement in de eerste lijn” wordt een inventaris gemaakt van de noden, voorkeuren en zelf management strategieën van zowel patiënten, hun omgeving en de zorgverleners. Deze input wordt gebruikt om deze zelfmanagement strategieën verder te ontwikkelen en te ondersteunen in de eerstelijnsgezondheidszorg.  Concreet zal een tool box ontworpen worden in samenwerking met de verschillende betrokken partijen. Dit omvat zowel technieken om patiënten te ondersteunen in de omgang met hun ziekte als een educatief pakket voor zorgverleners.

Interprofessionele samenwerking en integratie in de eerste lijn
Het  onderzoeksproject interprofessioneel samenwerken en integratie van de academie voor de eerste lijn wil vanuit goede praktijkvoorbeelden en innovaties strategieën, methodieken en instrumenten ontwikkelen, implementeren en evalueren voor wat betreft interprofessioneel samenwerken en integratie van voorzieningen binnen de eerste lijn.  De betrokken partijen in het onderzoek zijn personen met een zorg- en ondersteuningsnood (matig complex) en hun netwerk (mantelzorgers ea), professionals in zorg en welzijn, buurten, wijken en lokalen besturen, organisaties en overheden. Het doel is het wetenschappelijk ondersteunen en begeleiden van geïntegreerde voorzieningen van gezondheid en welzijn ingebed in buurten en wijken. De focus in dit onderzoek ligt bij 3 soorten eerstelijnspraktijken (1) huisartsenpraktijken, (2) samenwerkingsverbanden tussen zorg en welzijn en (3) complexe casussen van personen met een zorg- en ondersteuningsnood.

Opleidingsopportuniteiten in de eerste lijn
De hervormingen van de eerstelijnsgezondheidszorg is geen onbekend gegeven binnen de huidige wijzigingen in het Vlaamse zorglandschap.  Binnen deze transitie staat het Chronic Care Model centraal en hieraan zijn enkele uitdagingen gekoppeld. De VIVES Hogeschool wil hieraan tegemoet komen en studenten voorbereiden binnen een realistische setting door samen met enkele steden of gemeenten LiveLabs op te richten. Het LiveLab brengt studenten samen met inwoners en zorgprofessionals uit de stad of gemeente om concreet aan de slag te gaan met een real-life problem van deze inwoners. Hierdoor worden 2 belangrijke en essentiële aspecten binnen het Chronic Care Model onder handen genomen. Vooreerst zullen inwoners door dit project empowered worden. Inwoners vervullen een cruciale en centrale rol binnen deze nieuwe zorgstructuur en door dit project kunnen inwoners leren om zelf manager van hun zorgproces te zijn binnen een interprofessioneel team van zorgprofessionals. Studenten leren eveneens om met het zelfzorgmanagement van de inwoner om te gaan. Als tweede belangrijke aspect leren studenten interprofessioneel te kijken naar gezondheids- en welzijnszorg door met elkaar en inwoners in overleg te gaan en heel concreet aan de slag te gaan rond realistiche problemen en binnen een complexe en authentieke setting. Inwoners, die steeds meer een volwaardig lid van het interprofessioneel team worden, maken deel uit van dit interprofessioneel team, staan centraal en geven richting binnen hun eigen zorgproces.

Patiëntenparticipatie in de eerste lijn
Patiëntenparticipatie raakt in de praktijk veelal niet verder dan: we nodigen een patiënt mee uit aan onze professionele vergadertafel. In deze lezing wordt nagegaan wat patïëntenparticipatie is en niet is, wat de randvoorwaarden zijn, wat goede praktijken en methoden zijn. Het VPP gaat graag samen met de academie eerste lijn aan de slag om na te gaan dat een vorm van participatie wordt ingezet die passend is voor de doelgroep van patiënten die men beoogt.