Resultaten onderzoek naar permanente vorming in de eerstelijnszorg

VIVEL gaf een onderzoeksopdracht aan de Academie Voor De Eerste Lijn om inzicht te verkrijgen in het huidige innovatieve, blended en multidisciplinaire vormingsaanbod voor de eerste lijn. Hiervoor werden diepte-interviews met eerstelijnsactoren uit verschillende disciplines, onderwijstechnologen en –coördinatoren uitgevoerd. Op basis van dit kwalitatief onderzoek kunnen we enkele aanbevelingen naar voor schuiven. Ten eerste wordt bij voorkeur een mix van werkvormen en thema’s in opleidingen, vormingen en intervisies aangeboden. Opdat het vormingsaanbod leidt tot gedragsverandering op de werkplek wordt dit best georganiseerd in een bundeling van verschillende activiteiten, met de combinatie van kennisoverdracht en de ontwikkeling van vaardigheden en attitudes. Ten tweede is het ontwikkelen van een geïntegreerd ICT-platform waar elke eerstelijnsactor gebruik van kan maken een meerwaarde. Daarnaast wordt aanbevolen dat de multidisciplinaire samenwerking gebeurt op lokaal niveau. Vervolgens werd aangegeven dat blended learning een grondige voorbereiding en doordachte aanpak vraagt. Ten vijfde dienen opleidingen en intervisies steeds objectief en kritisch worden geëvalueerd en bijgestuurd. Ten laatste werd voorgedragen dat organisaties actief moeten worden ondersteund bij het ontwikkelen en aanbieden van het vormingsaanbod. Meer weten? Het onderzoek werd samengevat in deze presentatie en in dit rapport.